Barion Pixel
Weboldalunk használatával jóváhagyod a cookie-k használatát a Cookie-kkal kapcsolatos irányelv értelmében.

Általános szerződési feltételek


ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

www.fetti.hu webáruház

Tartalom

1. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK. 3

2. A SZERZŐDÉS. 4

2.1. A szerződő felek. 4

2.1.1. A FETTI Kft. 4

2.1.2. A fogyasztó, vevő. 4

2.1.3. Regisztráció. 5

2.2. A szerződés létrejötte – Az elektronikus szerződéskötés egyes lépései 5

2.2.1. A termék és jellemzői 5

2.2.2. A megrendelés technikai lépései 6

2.2.3. A szerződés létrejötte. 7

2.2.4. Szállítás. 7

2.2.5. Fizetés. 8

2.2.6. Elállás. 9

2.2.7. Szavatosság. 10

2.2.8. Jótállás. 12

3. PANASZKEZELÉS. 13

4. VITÁS ÜGYEK ÉS JOGÉRVÉNYESÍTÉS LEHETŐSÉGEI 14

4.1 Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságnál 14

4.2 Békéltető Testület eljárásának kezdeményezése. 14

4.3 Online vitarendezési platform (ODR) 15

4.4 Bírósági eljárás kezdeményezése. 15

5. VEGYES RENDELKEZÉSEK. 15

5.1. Kapcsolat, ügyfélszolgálat 15

5.2. Adatkezelés. 15

5.3. A Weboldalon található internetes hivatkozások. 16

5.4. Kereskedelmi név, márkanév, védjegy-, formatervezési mintaoltalom.. 16

5.5. Szerzői jogok. 16

5.6. Az ÁSZF egyoldalú módosítása. 17

5.7 Az ÁSZF hatályba lépése. 17

1. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 6:77. § (1) bekezdése szerint általános szerződési feltételnek minősül az a szerződési feltétel, amelyet az alkalmazója több szerződés megkötése céljából egyoldalúan, a másik fél közreműködése nélkül előre meghatározott, és amelyet a felek egyedileg nem tárgyaltak meg. A Ptk. 6:78. § (1) bekezdése szerint az általános szerződési feltétel akkor válik a szerződés részévé, ha alkalmazója lehetővé tette, hogy a másik fél annak tartalmát a szerződéskötést megelőzően megismerje, és ha azt a másik fél elfogadta.

Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Ektv.) 2. § a) pontja szerint elektronikus kereskedelmi szolgáltatásnak minősül minden olyan információs társadalommal összefüggő szolgáltatás, amelynek célja valamely birtokba vehető forgalomképes ingó dolog vagy szolgáltatás, üzletszerű értékesítése, beszerzése, cseréje vagy más módon történő igénybevétele.

Az Ektv. 5. § (1) bekezdése szerint a szolgáltató köteles az információs társadalommal összefüggő szolgáltatásra vonatkozó általános szerződési feltételeket oly módon hozzáférhetővé tenni, amely lehetővé teszi az igénybe vevő számára, hogy tárolja és előhívja azokat.

A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II. 26.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 4. § 10. pontja szerint távollévők között kötött szerződésnek minősül minden olyan fogyasztói szerződés, amelyet a szerződés szerinti termék vagy szolgáltatás nyújtására szervezett távértékesítési rendszer keretében a felek egyidejű fizikai jelenléte nélkül úgy kötnek meg, hogy a szerződés megkötése érdekében a szerződő felek kizárólag távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszközt alkalmaznak.

A fenti jogszabályhelyek figyelembevételével jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) hatálya kiterjed minden olyan elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra és ügyletre, amely a 2.1 pontban részletesen meghatározott szolgáltató, azaz a FETTI Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (továbbiakban: FETTI Kft.) által üzemeltetett www.fetti.hu weboldalon (a továbbiakban: Weboldal) található elektronikus áruházon (a továbbiakban: Webáruház) keresztül jön létre a jelen ÁSZF-ben meghatározott felek, azaz a FETTI Kft. és a 2.1.2 pont szerint meghatározott fogyasztó, mint távollevők között.

A jelen ÁSZF tartalmazza azokat a kikötéseket és feltételeket, amelyeket figyelembe kell venni a Weboldal, illetve a Webáruház használata során.

A Webáruházban történő vásárlás elektronikus úton leadott megrendeléssel történik, a jelen ÁSZF-ben meghatározott módon és lépésekkel. A Webáruházból megrendelt termékek kizárólag belföldön kerülnek a fogyasztó részére átadásra.

A Webáruház használata során a termék(ek) megrendelésével a Vevő elektronikus úton köt szerződést a FETTI Kft-vel és egyúttal nyilatkozik arról, hogy teljes mértékben megismerte, tudomásul veszi és elfogadja a jelen ÁSZF-ben foglaltakat. A megrendelés és nyilatkozat a FETTI Kft-nél elektronikusan kerül iktatásra és megőrzésre.

A Felek közötti szerződés magyar nyelven jön létre, a megrendelés és visszagazolásának nyelve is a magyar nyelv.

A FETTI Kft. magatartási kódex rendelkezéseinek nem vetette alá magát.

2. A SZERZŐDÉS

2.1. A szerződő felek

2.1.1. A FETTI Kft.

A szerződő fél, aki a Webáruházon keresztül terméket értékesít, egyéb szolgáltatást nyújt:

Cégnév: FETTI Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely: 2217 Gomba, Ipar út 5.
Adószám: 11915805-2-13
Cégjegyzékszám: 13-09-083366
Cégbíróság: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága

Cégjegyzésre jogosult: Tóth Tibor ügyvezető
Számlavezető bank: Budapest Bank Zrt.

Bankszámlaszám: HU38-10103843-74645800-01005004

Ügyfélszolgálat telefonszáma: +36-20-204-1050
Cím: 2217 Gomba, Ipar út 5.
E-mail cím: webaruhaz@fetti.hu
E-mail cím a rendeléshez, reklamációhoz: webaruhaz@fetti.hu


Tárhely szolgáltató cégneve: Shoprenter Kft.
Tárhely szolgáltató székhelye: 4028 Debrecen, Kassai út 129.
Tárhely szolgáltató telefonos elérhetősége: +36-1/234-5012
Tárhely szolgáltató elektronikus levelezési címe: info@shoprenter.hu

2.1.2. A fogyasztó, vevő

A Webáruházon keresztül vásárolhat cselekvőképességgel és ügyletkötési képességgel rendelkező természetes személy, valamint természetes személy képviselője útján jogi személy, jogi személyiség nélküli egyéb szervezet.

A Webáruházban terméket vásárló fogyasztó (a továbbiakban: Vevő) regisztrációt követően, illetve regisztráció nélkül is tud vásárolni, regisztráció tehát nem kötelező. A FETTI Kft. által a Webáruházon keresztül nyújtott egyes szolgáltatások (pl. a termék értékelésének lehetősége, hírlevél, akciók, kedvezményes vásárlási feltételek) azonban csak a regisztrált fogyasztók részére érhetőek el.

2.1.3. Regisztráció

A regisztrációra ingyenesen, a Regisztráció menüpont alatt, az ott található adatlap kitöltésével kerül sor. A Regisztráció menüpont alatt egy valós név, e-mailcím valamint egy választott jelszó megadása kötelező. A Vevő a Weboldalon történő regisztrációjakor (a megfelelő jelöléssel) elismeri, hogy az ÁSZF feltételeit elfogadja és a Weboldalon közzétett Adatkezelési tájékoztatóban foglaltakat tudomásul veszi.

A Regisztráció során a Vevő opcionálisan azt is jelölheti, hogy magánszemélyként, vagy vállalkozás képviselőjeként regisztrál-e, továbbá a számlázáshoz szükséges adatokat (név, cím, vállalkozás esetén adószám) is megadhatja.

 FETTI Kft. fenntartja magának a jogot, hogy a regisztráció kezdeményezését indoklás nélkül visszautasítsa, illetve a regisztrációt jogszabálysértés, illetve az ÁSZF megsértése esetén bármikor rendszeréből törölje.

A Vevő a Regisztráció során megadott adatait az e-mail cím/jelszóval történő Bejelentkezés után a Felhasználói menüben módosíthatja.

A Vevő jogosult a regisztrációját bármikor törölni az ügyfélszolgálatnak küldött e-mail üzenettel. Az üzenet megérkezését követően a FETTI Kft. haladéktalanul gondoskodik a regisztráció törléséről. A Vevő felhasználói adatai a törlést követően azonnal eltávolításra kerülnek a rendszerből; ez azonban nem érinti a már leadott rendelésekhez kapcsolódó, kötelezően őrzendő adatok és dokumentumok őrzését, nem eredményezi tehát ezen adatok törlését. Az eltávolítás után a regisztrált személyes adatok visszaállítására nincs mód.

A regisztráció során, illetve regisztráció nélküli vásárlás esetén is a Vevő köteles a Webáruház által kért adatokat a valóságnak megfelelően megadni. A FETTI Kft-t a Vevő által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető esetleges késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért felelősség nem terheli. A FETTI Kft-t nem terheli felelősség az abból adódó károkért sem, ha a Vevő a jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelenek számára bármely nem a FETTI Kft-nek felróható okból hozzáférhetővé válik.

2.2. A szerződés létrejötte – Az elektronikus szerződéskötés egyes lépései

2.2.1. A termék és jellemzői
A Webáruházban bemutatott termékek a FETTI Kft. kizárólagos tulajdonát képezik.

A Vevő által megrendelni kívánt termék lényeges tulajdonságairól, így különösen minőségi jellemzőiről, összetevőiről, egységáráról, valamint szállítási feltételeiről a Vevő az adott termék nevére vagy a termék képe mellett megjelenített megfelelő ikonra történő kattintással tud tájékozódni.

A FETTI Kft. nem értékesít digitális elemet tartalmazó árut (azaz olyan terméket, amely alapvető funkciója betöltéséhez elengedhetetlenül digitális tartalmat vagy szolgáltatást foglal magában).

A termékekhez tartozó magyar nyelvű használati és kezelési útmutatót a termék gyártója által, a termék csomagolásán vagy a csomagolásában elhelyezett tájékoztató tartalmazza. Amennyiben a gyártó sem a termék csomagolásán, sem pedig a termék csomagolásában nem helyezett el magyar nyelvű használati útmutatót, úgy az egyes terméktípusokhoz tartozó kibővített magyar nyelvű használati útmutatót elérheti a www.fetti.hu webáruházban az Információk ® Letölthető dokumentumok ® Használati és kezelési útmutatók menüpontban.

A termék alatt feltüntetett ár egységár, magyar forintban értendő, és tartalmazza a hatályos jogszabály szerinti általános forgalmi adót; ugyanakkor a termék Weboldalon feltüntetett ára nem tartalmazza a szállítási és/vagy kezelési költséget. A konkrét szállítási és/vagy kezelési költség a megrendelés elküldését megelőzően - a Vevő választásának megfelelően – a „Kosár” tartalomban külön feltüntetésre kerül.

A Weboldalon közzétett egységárak változtatásának jogát a FETTI Kft. fenntartja azzal, hogy a módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép életbe és a módosítás a korábban megrendelt termék vételárát nem befolyásolja.

FONTOS! Amennyiben az Eladó minden gondossága ellenére hibás ár kerül a webáruház felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott, a webáruházban megjelölt korábbi- vagy becsült piaci árától jelentősen negatív irányban eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő "0" Ft-os, "1" Ft-os vagy "100" Ft-os, stb. árra, akkor az Eladó nem köteles, az érintett terméket hibás áron értékesíteni a vevő részére, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében a vevő - egyéb költségek nélkül - elállhat vásárlási szándékától.

A termék kiszállítása kizárólag Magyarország területére történik.

A megrendelés Magyarországon DPD Pickup ponton történő átvétel esetén a szállítási költség függ a megrendelt termékek súlyától, méretétől és az utánvéti díj összegétől illetve a vásárlás végösszegétől. A szállítási költség minden esetben a megrendelés visszaigazolásában kerül feltüntetésre. Amennyiben a megjelölt szállítási költséget a Vevő nem fogadja el úgy a megrendelésétől elállhat.

2.2.2. A megrendelés technikai lépései

1. A megvásárolni kívánt terméket a Vevő elhelyezi a Weboldalon található virtuális kosárba termék adatlapján megjelenő bevásárlókosár szimbólumának megnyomásával. A kosárba helyezés után a „Kosárba került” ablak jelenik meg. További termék(ek) vásárlása esetén a “Tovább válogatok” gomb választása szükséges.

2. Ha a Vevő a megrendelni kívánt termékek kiválasztását befejezte, a „Tovább a Kosárhoz” gombra kattintva ellenőrizhető a kosár tartalma. A „Kosár” oldalon lehetőség van választásra aszerint, hogy a Vevő regisztrált felhasználóként, avagy regisztráció nélkül kívánja a terméket megvásárolni. A „Kosár” oldalon szükséges továbbá a szállítási mód kiválasztása, valamint a szállítási, (és ha ez korábban nem történt meg) a számlázási cím megadása. A Vevőnek lehetősége van a szállítási címtől eltérő számlázási címet is megadni. A fizetési mód kiválasztását követően a „Tovább az összegzéshez” gombra kattintva ellenőrizhetők a megadott adatok és szállítási, fizetési módok. Az ÁSZF elfogadását követően a „Megrendelem” gombra kattintva véglegesíthető a megrendelés.

3. A Vevőnek a rendelés bármely szakaszában a megrendelés elküldéséig lehetősége van az adatbeviteli hibák (pl. termék törlése a kosárból) javítására a megrendelési felületen.

4. A megrendelés befejezése a „Megrendelem” gombra kattintással történik, ami a megrendelés elfogadása esetén a Vevő részére fizetési kötelezettséget keletkeztet.

5. FETTI Kft. a megrendelés megérkezését elektronikus úton haladéktalanul, de legkésőbb 1 munkanapon belül e-mail-ben visszaigazolja. A visszaigazolás a Vevő megrendelésének a részleteit is tartalmazza, azonban ez nem jelenti a Vevő megrendelésének elfogadását, hanem csupán arról tájékoztatja a Vevőt, hogy megrendelése megérkezett a FETTI Kft-hez. A FETTI Kft. a Vevő megrendelését külön elfogadást tartalmazó e-mail útján igazolja vissza.

2.2.3. A szerződés létrejötte

A Vevő és a FETTI Kft. között a szerződés a vevői megrendelés FETTI Kft. általi elfogadásával, az erről szóló e-mail Vevőhöz történő megérkezésével jön létre.

Amennyiben a Vevő nem kap visszaigazoló e-mailt, akkor az ügyfélszolgálaton keresztül mindenképpen szükséges felvennie a kapcsolatot a FETTI Kft-vel.

A FETTI Kft. fenntartja magának a jogot, hogy egyes megrendelések elfogadását indokolás nélkül elutasítsa. (Ezen jog fenntartásának oka alapvetően a nem megfelelően megadott vevői adatokból, korábbi megrendeléssel kapcsolatos vevői mulasztásból, illetve szerződésszegésből származó negatív tapasztalat lehet.)

Ha és amennyiben a Vevő a visszaigazoló e-mail-ben rögzített bármely adat tekintetében hibát észlel, úgy azt a visszaigazoló e-mail megérkezését követő 8 órán belül jeleznie kell a FETTI Kft. felé. Amennyiben 8 órán belül nem jelzi észrevételét a Vevő, úgy a visszaigazoló e-mail tartalmát a FETTI Kft. a Vevő által elfogadottnak tekinti.

A Webáruházban leadott megrendelés elfogadásának visszaigazolásával a távollevő felek között elektronikus úton jön létre szerződés, amelyre a jelen ÁSZF-ben és a Bevezető rendelkezésekben felsorolt jogszabályokban foglaltak irányadók.

2.2.4. Szállítás

A megrendelés elküldését követően a Vevő egy „Fetti Kft. – Rendelés „sorszám”” tárgymegjelölésű automatikus e-mailt kap amely nem számít hivatalos megrendelés visszaigazolásnak. A rendelés státusza „Függőben lévő” lesz.  A megrendelt termék(ek)el kapcsolatos bármely nemű módosulás esetén (ideiglenesen nem beszerezhető vagy megszűnt termék) a Fetti Kft. munkatársa küld egy „Fetti Kft. – Rendelés „sorszám” visszaigazolás” tárgymegjelölésű e-mailt. A rendelés jóváhagyását követően a megrendelés „Feldolgozás alatt” státuszba kerül amelyről egy „Fetti Kft. – Rendelés „sorszám”” számú rendelése Feldolgozás alatt” tárgymegjelölésű e-mailt kap. A megrendelt termékek közül amennyiben valamelyik „Rendelhető” státuszban szerepel úgy a megrendelés státusza „Beszerzés alatt” lesz amelyről a Vevő e-mailt kap. Amikor a megrendelt termékek mindegyike megérkezik az áru összekészítésének helyére a rendelés státusza „Előkészítés” lesz. A Vevő egy „Előkészítés” tárgymegjelölésű e-mailt kap. Amikor a megrendelés szerinti csomag összeállításra és a futárszolgálat részére átadásra került, a Vevő egy további „Elküldve” megjelölésű e-mailt kap. A csomag feladását követően szállítmányozó partnerünktől a DPD Hungary Kft.-től a weboldalon regisztrált e-mail címre egy a csomag feladását megerősítő levelet kap amelyben a csomagszámról és szállítással kapcsolatos információkról tájékozódhat. 

Amennyiben a Vevő által rendelt termék időlegesen nem elérhető, azaz nincs raktáron (amely tény egyébként a Weboldalon a termék adatainál is feltüntetésre kerül), a Vevő a „Feldolgozás alatt” tárgymegjelölésű e-mailt követően erről a „Rendelés várakozás alatt” jelzéssel kap e-mailben tájékoztatást. A Vevő e-mailben, telefonon az ügyfélszolgálaton keresztül a hiányzó termékkel, szállítási idejével kapcsolatban további tájékoztatást is igényelhet. Amikor a hiányzó termék is rendelkezésre áll, a csomag összeállítását követően - a fent leírt eljárási rendnek megfelelően – a Vevő részére kiszállításra kerül.

Futárszolgálat viszi házhoz a Vevőnek a megrendelt terméke(ke)t. A kézbesítés munkanapokon 8:00-17:00 óra között történik. Amennyiben az első kézbesítés sikertelen, a futár egy értesítőt hagy a Vevő címén amelyen a sikertelen kézbesítés időpontja és a sofőr elérhetősége szerepel, az újabb kézbesítési kísérlet az első szállítási naptól (a sikertelen kézbesítés napjától) számított 3. és 5. napon kerül kiszállításra.  Azt, hogy a kézbesítés napján a futár milyen időpontban érkezik, minden esetben a futár napi útvonalától függ. Amennyiben a Vevő az utánvételes fizetési módot választotta, fizetnie a futárnak kell. A házhozszállításkor, a termék átvétele megtörténik a Vevő által, akkor, amikor az adott terméket a futártól átveszi, illetve az átadás-átvételt igazoló okiratot a Vevő aláírja.

Amennyiben a Vevő bármilyen sérülést lát a csomagoláson vagy a terméken az átvételkor, úgy a futártól kell – a sérülést igazoló – jegyzőkönyv felvételét kérnie. Amennyiben átvételkor láthatóan sérült a csomagolás vagy a termék, azt a Vevőnek a FETTI Kft. részére is (az ügyfélszolgálaton keresztül) haladéktalanul írásban (e-mail) jeleznie kell.

Amennyiben az átvételkor jegyzőkönyv felvételét a Vevő nem kéri, úgy a szállítólevél Vevő általi aláírásával az átvett csomag külsőleg a megrendelésben foglaltaknak megfelelőnek tekintendő.

A termék a teljes vételár kiegyenlítéséig a FETTI Kft. tulajdonát képezi, sem zálogul, sem fedezetül nem szolgálhat.

Amennyiben a szállítás során a termék kézbesítése a Vevő hibájából adódóan sikertelen, ennek tényéről a DPD értesítést küld a feladónak. Ebben az esetben a FETTI Kft. (az ügyfélszolgálaton keresztül) felveszi a Vevővel a kapcsolatot és megkísérli a csomag ismételt kiszállítását. Ilyen esetben az összes szállítási költség (tehát az esetleges visszaszállítás, illetve az ismételt kiszállítás költsége is) a Vevőt terheli.

2.2.5. Fizetés

A terméket a Vevő saját választása szerint kifizetheti utánvéttel. A FETTI Kft. kifejezetten fenntartja magának a jogot, hogy bizonyos esetekben (ideértve különösen jelentős értékű rendelés esetén) előre utalást kérjen vagy meghatározott rendelés esetén bizonyos fizetési módokat kizárjon.

2.2.5.1. Utánvétel

Az utánvételes fizetési mód esetén a Vevő megrendelése visszaigazolását követően FETTI Kft. utánvételes küldeményként feladja a csomagot a Vevő által megadott címre és a Vevő a csomag átvételekor fizeti ki a futárnak az ellenértéket, amely a megrendelt termékek vételárát és a szállítási díj összegét is tartalmazza.

A vásárlásról a FETTI Kft. a Vevő által megadott adatoknak megfelelő számlát állít ki, amit elektronikus úton és/vagy a megrendelt termékkel együtt küld el a Vevőnek.

2.2.6. Elállás

Ha a Vevő, a Ptk. 8:1 § 3. pontja szerint meghatározott fogyasztó, azaz a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy, akkor a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 20. §-a alapján a FETTI Kft-vel a Webáruházon keresztül létrejött szerződéstől egyoldalú, indokolás nélküli elállási jog illeti meg.

A Vevő ezen elállási jogát a) a terméknek, b) több termék adásvételekor, ha az egyes termékek szolgáltatása eltérő időpontban történik, az utoljára szolgáltatott terméknek, c) több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára szolgáltatott tételnek vagy darabnak az átvétele napjától számított 14 napon belül gyakorolhatja. A határidőbe a termék átvételének napja nem számít bele. A Vevőt megilleti továbbá az a jog is, hogy a szerződés létrejöttének napja és a termék átvételének napja közötti időszakban gyakorolja indokolás nélküli elállási jogát.

Ha a Vevő elállási jogával élni kíván, elállási szándékát a webaruhaz@fetti.hu e-mail címen vagy a https://www.fetti.hu/14-napos-termek-visszakuldes-38 linken az erre a célra létrehozott űrlap kitöltésével köteles jeleznie a FETTI Kft. részére. A Vevő elállási szándékát írásos formában egy egyértelmű nyilatkozatban postai úton is eljuttathatja a FETTI Kft. részére.

postai úton: 2217 Gomba, Ipar út 5. sz. alatti címre, vagy

elektronikus úton küldött levél, űrlap útján: webaruhaz@fetti.hu e-mail címre ,https://www.fetti.hu/14-napos-termek-visszakuldes-38 linken létrehozott űrlap kitöltésével

Az elállási nyilatkozat mintáját a 5/2014 (II. 26.) Korm. rendelet 2. sz. melléklete tartalmazza.

Vita esetén a Vevőt terheli annak bizonyítása, hogy elállási jogát a jelen pontban meghatározott rendelkezéseknek, illetve a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően gyakorolta. Ha a Vevő a megjelölt határidőben, minden kétséget kizáróan igazolható módon nem küldi meg elállási nyilatkozatát, ez úgy minősül, hogy nem teljesítette az elállási jog gyakorlásához szükséges feltételeket, ezért a szerződése nem kerül felbontásra, szerződése továbbra is hatályban marad.

Postai úton történő küldés alkalmával a postára adás dátumát, e-mailben történő értesítés esetén az e-mail küldésének időpontját veszi figyelembe FETTI Kft. a határidő számítása szempontjából. A Vevőnek az elállási nyilatkozatot tartalmazó levelet ajánlott küldeményként szükséges postára adni annak érdekében, hogy hitelt érdemlően bizonyítható legyen a feladás dátuma.

Elállás esetén a Vevő köteles a megrendelt terméket megfelelő módon és csomagolásban a FETTI  Kft. részére  a 2217 Gomba, Ipar út 5. sz. alatti címre késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 naptári napon belül visszaküldeni.

Ha a Vevő több mint egy terméket rendelt meg, bármelyik vagy az összes termékre vonatkozó szerződéstől elállhat.

A terméknek a FETTI Kft. részére történő visszaküldésének költsége a Vevőt terheli. Utánvéttel visszaküldött csomagot, illetve nyilvánvalóan nem megfelelő módon és/vagy csomagolásban visszaküldött terméket a FETTI Kft-nek nem áll módjában átvenni. A termék visszaküldésének költségén kívül az elállás kapcsán a Vevőt más költség nem terheli.

Ha a Vevő eláll a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb elállási nyilatkozatának kézhezvételétől (arról szóló értesüléstől) számított 14 napon belül a FETTI Kft. visszatéríti a Vevő által teljesített ellenszolgáltatást, kivéve a termék(ek) visszaküldésének költségét, valamint azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy a Vevő a FETTI Kft. által felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott.

A FETTI Kft. jogosult a visszatérítést mindaddig visszatartani, amíg vissza nem kapta a terméket, vagy a Vevő nem igazolta hitelt érdemlően, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a FETTI Kft. a korábbi időpontot veszi figyelembe.

A FETTI Kft a banki előre utalásos fizetés esetén a Vevőnek a fizetéskor megadott, egyéb esetekben a Vevő által a visszatérítéshez megadott bankszámlára utalja vissza a visszajáró összeget. Készpénz visszafizetésére lehetőség nincs.

A visszaküldött termékhez a Vevőnek mellékelnie kell a szállítólevelet és megjelölendő a visszaküldés oka (elállás), vagy csatolandó az elállási nyilatkozat másolata.

Amennyiben a Vevőnek kérdése van az elállási jogra vonatkozóan, a FETTI Kft-hez fordulhat az ügyfélszolgálaton keresztül az alábbi elérhetőségeken:

E-mail: webaruhaz@fetti.hu

Telefon: +36 202041050

Postacím: 2217 Gomba, Ipar út 5.

2.2.7. Szavatosság

A Vevő (a Ptk. 6:159 § - 6:170 § rendelkezései szerint) a FETTI Kft-vel szemben a FETTI Kft. hibás teljesítése esetén kellékszavatossági igényt, a megrendelt termék hibája esetén pedig termékszavatossági igényt érvényesíthet. Ugyanazon hiba miatt kellék- és termékszavatossági igény egyszerre, egymással párhuzamosan azonban nem érvényesíthető.

2.2.7.1. Kellékszavatossági igény

A Vevő köteles a teljesítés hibáját annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított 2 hónapon belül közölni. A közlés késedelméből eredő kárért a jogosult felelős.

A teljesítéstől számított 12 hónapon belül a kellékszavatossági igény érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha a Vevő igazolja, hogy a teljesítést a FETTI Kft. nyújtotta. A teljesítéstől számított 12 hónap eltelte után azonban már Vevő köteles bizonyítani, hogy az általa felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt. Ezek alapján jogosult kellékszavatossági igénye a teljesítés időpontjától számított egy év alatt évül el.

A szerződés teljesítésétől számított 2 éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági igény nem érvényesíthető, azaz a Fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés esetén a fogyasztó kellékszavatossági igénye a teljesítés időpontjától számított két év alatt évül el.

Ha a Fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződés tárgya használt dolog, a felek rövidebb elévülési időben is megállapodhatnak, azonban az egy évnél rövidebb elévülési határidő ebben az esetben sem köthető ki érvényesen.

Az elévülési határidő számításnál az alábbiakat kell figyelembe venni;

- Nem számít bele az elévülési időbe a kijavítási időnek az a része, amely alatt a jogosult a dolgot rendeltetésszerűen nem tudja használni.

- A dolognak a kicseréléssel vagy a kijavítással érintett részére a kellékszavatossági igény elévülése újból kezdődik. Ezt a szabályt kell alkalmazni arra az esetre is, ha a kijavítás következményeként új hiba keletkezik.

A Vevő - választása szerint- az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

1.       kijavítást vagy kicserélést igényelhet, kivéve, ha a választott kellékszavatossági jog teljesítése lehetetlen, vagy ha az a kötelezettnek - másik kellékszavatossági igény teljesítésével összehasonlítva - aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a szolgáltatás hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a kellékszavatossági jog teljesítésével a jogosultnak okozott érdeksérelmet; vagy

2.       az ellenszolgáltatás arányos leszállítását igényelheti, a hibát a kötelezett költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy a szerződéstől elállhat, ha a kötelezett a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének, a dolog tulajdonságaira és a jogosult által elvárható rendeltetésére figyelemmel nem tud eleget tenni, vagy ha a jogosultnak a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt.

2.2.7.2.Termékszavatossági igény

A termék akkor minősül hibásnak, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén a Vevőnek kell bizonyítania. 

A FETTI Kft., mint gyártó és/vagy forgalmazó kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

- a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy

- a termék forgalomba hozatalának időpontjában a hiba a tudomány és a technika állása szerint nem volt felismerhető, vagy

- a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

Termékszavatossági igényként a Vevő a hibás termék kicserélését kérheti, vagy kérheti a termék vételárának és általa megfizetett szállítási költségnek (ide nem értve a termék visszaküldésének költségét) megtérítését.

A Vevő a hibás terméket nem köteles átvenni, illetőleg a hibát a felfedezését követően a körülmények által lehetővé tett legrövidebb időn belül köteles a FETTI Kft. részére az ügyfélszolgálaton keresztül jelezni. A hiba felfedezésétől számított 2 hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért a Vevő felel.

Hiba felfedezése esetén a hibás terméket postai úton, vagy futárszolgálat útján megfelelő csomagolásban kell visszajuttatni a FETTI Kft. 2217 Gomba, Ipar út 5. sz. alatti címére. A terméknek a FETTI Kft. címére történő visszaküldésének költsége a Vevőt terheli. Utánvéttel visszaküldött csomagot, illetve nyilvánvalóan nem megfelelő módon és/vagy csomagolásban visszaküldött csomagot a FETTI Kft-nek nem áll módjában átvenni.

A termék visszaérkezését követően dokumentálásra kerül a csomag kibontása, illetve a visszaküldött termék megvizsgálása. A jogszerűen érvényesített, megalapozott szavatossági igény esetén a FETTI Kft. a Vevő választása szerint a terméket kicseréli, vagy a megadott bankszámlaszámra visszatéríti a termék vételárát és az eredeti szállítási költséget.

2.2.8.Jótállás

A jótállás szabályait a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról határozza meg.

2.2.8.1.    A jótállás időtartama

-          10 000 forintot elérő, de 100 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén egy év,

-          100 000 forintot meghaladó, de 250 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén két év,

-          250 000 forint eladási ár felett három év.

E határidők elmulasztása jogvesztéssel jár. A jótállási határidő a fogyasztási cikk fogyasztó részére történő átadása, vagy ha az üzembe helyezést a vállalkozás vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napjával kezdődik. Ha a fogyasztó a fogyasztási cikket az átadástól számított hat hónapon túl helyezteti üzembe, akkor a jótállási határidő kezdő időpontja a fogyasztási cikk átadásának napja. A fogyasztási cikk kijavítása esetén a jótállás időtartama meghosszabbodik a javításra átadás napjától kezdve azzal az idővel, amely alatt a fogyasztó a fogyasztási cikket a hiba miatt rendeltetésszerűen nem használhatta.

FONTOS!

Ha a jótállási időtartam alatt a fogyasztási cikk első alkalommal történő javítása során a FETTI Kft. részéről megállapítást nyer, hogy a fogyasztási cikk nem javítható, a Fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában a FETTI Kft. köteles a fogyasztási cikket nyolc napon belül kicserélni. Ha a fogyasztási cikk cseréjére nincs lehetőség, a FETTI Kft. köteles a vételárat nyolc napon belül a Fogyasztó részére visszatéríteni.

Amennyiben a javítási idő a 15 napot meghaladja, akkor a FETTI Kft. a Fogyasztót legkésőbb a 15. napon tájékoztatni köteles a javítás várható időtartamáról a Fogyasztó által megadott elérhetőségek valamelyikén.

Ha a fogyasztási cikk kijavításra, a kijavítási igény a FETTI Kft. részére való közlésétől számított harmincadik napig nem kerül sor, – a Fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában – a FETTI Kft. köteles a fogyasztási cikket a harmincnapos határidő eredménytelen elteltét követő nyolc napon belül kicserélni. Ha a fogyasztási cikk cseréjére nincs lehetőség, a FETTI Kft. köteles a vételárat a harmincnapos kijavítási határidő eredménytelen elteltét követő nyolc napon belül a Fogyasztó részére visszatéríteni.

Ha a jótállási időtartam alatt a fogyasztási cikk három alkalommal történő kijavítást követően ismét meghibásodik – a Fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában -, a FETTI Kft. köteles a fogyasztási cikket nyolc napon belül kicserélni. Ha a fogyasztási cikk kicserélésére nincs lehetőség, a FETTI Kft. a vételárat nyolc napon belül a Fogyasztó részére visszatéríteni. A háromszori javítás nem ugyanazon hibára vonatkozik!

A jótállási jogok érvényesítésének nem feltétele a fogyasztási cikk eredeti csomagolásának megőrzése! A FETTI Kft. „megfelelő csomagolás” alatt a további hibák/károk/sérülések azaz a fogyasztási cikk állapotát/épségét biztosító, a szállításhoz szükséges csomagolást érti.

Amennyiben a Fogyasztó által hibásnak jelzett termékkel kapcsolatban a FETTI Kft. úgy ítéli meg, hogy nem rejtett hibáról van szó, hanem a hibát a fogyasztó okozta például a nem rendeltetésszerű használat során, úgy azt a FETTI megfelelő akkreditációval rendelkező független szakértő által kiállított szakvéleménnyel igazolja.

A Fogyasztó, a kötelező jótállás alá tartozó termékek esetében jótállási igényét jogosult nem csak a gyártó által kijelölt javítószolgálatnál, hanem a FETTI Kft. székhelyén vagy telephelyén is érvényesíteni.

3. PANASZKEZELÉS
Amennyiben a Vevő részéről panasz merül fel, úgy a reklamációval kapcsolatban a FETTI Kft. az ügyfélszolgálaton keresztül az alábbi elérhetőségeken áll rendelkezésére:

E-mail: webaruhaz@fetti.hu

Telefon: +36/20-204-1050

Postacím: 2217 Gomba, Ipar út 5.

Ha a szóban közölt panasz jellegéből adódóan a panasz azonnali orvoslására lehetőség nincs, vagy ha a Vevő a panasz kezelésével nem ért egyet, akkor a FETTI Kft. a panaszról jegyzőkönyvet vesz fel. A felvett jegyzőkönyvet 5 évig, a panaszra adott érdemi válasszal együtt megőrzi. FETTI Kft. a jegyzőkönyv alapján az írásbeli panaszra vonatkozó szabályok szerint jár el.

FETTI Kft. az írásban érkezett panaszt 30 napon belül kivizsgálja és megválaszolja. A panasz elutasítása esetén a FETTI Kft. az elutasítás indokairól írásban tájékoztatja a Vevőt.

A FETTI Kft. mind az írásban közölt, mind a szóban közölt és jegyzőkönyvezett panaszt azonosító számmal látja el a panasz könnyebb visszakereshetősége érdekében. A panaszkezelés során a FETTI Kft. a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény rendelkezéseinek megfelelően jár el.

4. VITÁS ÜGYEK ÉS JOGÉRVÉNYESÍTÉS LEHETŐSÉGEI

Amennyiben a Vevő és a FETTI Kft. között esetlegesen fennálló vita egyeztetések, tárgyalások útján nem rendeződik, a Vevő bírósági eljárást kezdeményezhet, illetve az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak rendelkezésre a Vevő számára:

4.1 Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságnál

A Vevő jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról. A fogyasztóvédelmi hatóság hatásköre nem terjed ki a szerződés létrejöttére, érvényességére, joghatásaira és megszűnésére vonatkozó rendelkezések betartásának ellenőrzésére.

4.2 Békéltető Testület eljárásának kezdeményezése

A bírósági eljárást megelőző fogyasztói vitarendezés eszköze a gazdasági kamarák mellett működő békéltető testületek előtti eljárás, amelynek célja, hogy a fogyasztók és a gazdálkodó szervezetek, azaz a vállalkozók között felmerült vitás ügyeket a felek között egyezséggel zárja le. A békéltető testületek hatáskörébe tartozik a fogyasztó (azaz Vevő) és a vállalkozás (azaz a FETTI Kft.) közötti, a termék minőségével, biztonságosságával, a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, a szolgáltatás minőségével, továbbá a felek közötti szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos vitás ügy bírósági eljáráson kívüli rendezése, e célból egyezség létrehozásának megkísérlése, ennek eredménytelensége esetén pedig az ügyben döntés hozatala a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. A békéltető testület a fogyasztó vagy a vállalkozás kérésére tanácsot ad a fogyasztót megillető jogokkal és a fogyasztót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban.

A vállalkozást, amely ellen a fogyasztó kérelmét benyújtotta, az eljárásban együttműködési kötelezettség terheli. A bírói út igénybevételére a békéltető testületi eljárás lefolytatását követően is van lehetőség.

A FETTI Kft. székhelye szerint illetékes békéltető testület:

Pest Megyei Békéltető Testület
Székhely:1055 Budapest, Balassi Bálint utca 25. IV/2.
Levelezési cím: 1364 Budapest, Pf.: 81
E-mail cím: pmbekelteto@pmkik.hu
Telefon: 06-1-792-7881

Honlap: http://www.panaszrendezes.hu vagy http://www.pestmegyeibekelteto.hu

Panasz elektronikus beadása: PMKIK hivatali kapun keresztül. 

További információk a https://www.bekeltetes.hu linken találhatók.

4.3 Online vitarendezési platform (ODR)

Az Európai Unióban tartózkodási hellyel rendelkező fogyasztók és az Európai Unióban letelepedett szolgáltatók közötti, online adásvételi, szolgáltatási szerződésekből eredő kötelezettségekkel kapcsolatban felmerülő jogviták, így az online megkötött szerződésekkel összefüggő fogyasztói jogviták bírósági eljáráson kívüli rendezése céljából rendelkezésre áll az Európai Bizottság által működtetett európai online vitarendezési platform. Az online vitarendezési platform a http://ec.europa.eu/odr linken elérhető. E vitarendezési platform igénybevétele esetén a FETTI Kft. e-mailcíme: webaruhaz@fetti.hu


4.4 Bírósági eljárás kezdeményezése

A Vevő jogosult a jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény rendelkezései szerint.

5. VEGYES RENDELKEZÉSEK

5.1. Kapcsolat, ügyfélszolgálat

A FETTI Kft. ügyfélszolgálata útján a következő elérhetőségekkel áll a Vevő rendelkezésére:

FETTI Kft. ügyfélszolgálat

Cím:                       2217 Gomba, Ipar út 5.

Telefon:                 +36-20-204-1050

E-mail:                   webaruhaz@fetti.hu

Az ügyfélszolgálat telefonos elérhetőségének ideje:

H-Cs: 08:00 – 16:00 óráig.

Az ügyfélszolgálat postacíme:

FETTI Kft.

2217 Gomba, Ipar út 5.

Termék visszaküldése esetén a cím: FETTI Kft. 2217 Gomba, Ipar út 5.

5.2. Adatkezelés

A FETTI Kft. a megrendelés adatait elektronikusan tárolja. A Vevő megrendeléssel kapcsolatos személyes adatai kezelésének szabályait az Adatkezelési tájékoztató tartalmazza.

5.3. A Weboldalon található internetes hivatkozások

A Weboldal harmadik felek által működtetett weboldalakra mutató internetes hivatkozásokat tartalmazhat. A FETTI Kft-nek az ilyen hivatkozásokra, illetve az érintett weboldalak tartalmára nincs ráhatása és azokért semmilyen felelősséget nem vállal. A Vevő a saját felelősségére jogosult ezen weboldalakat látogatni. A harmadik felek által működtetett weboldalak használata során, az adott weboldalra vonatkozó általános szerződési feltételek és adatvédelmi szabályzat rendelkezései irányadóak.

5.4. Kereskedelmi név, márkanév, védjegy-, formatervezési mintaoltalom

A „FETTI” megjelölés, jóhírű kereskedelmi név, amelynek kizárólagos jogosultja a FETTI Kft., és amely megjelölés védjegyként történő lajstromozása a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala előtt van folyamatban.

A Weboldalon feltüntetett kereskedelmi nevek, márkanevek, védjegyek, illetve formatervezési minták kereskedelmi forgalomban történő használatát csak a kereskedelmi név, márkanév, védjegy, illetve a formatervezési minta jogosultja engedélyezheti.

A Weboldal rendeltetésszerű használatával járó, a képernyőn történő időleges megjelenítésen, illetve az ideiglenes többszörözésen, valamint magáncélú másolatkészítésen túl a kereskedelmi név, márkanév, védjegy, formatervezési minta az oltalom jogosultjának előzetes engedélye nélkül semmilyen formában nem használható vagy hasznosítható. A kereskedelmi név, márkanév, védjegy, formatervezési minta jogszerűtlen felhasználása vagy azokhoz hasonló, azzal összetéveszthető megjelölés, minta használata iparjogvédelmi, polgári, illetve büntető jogi következményeket vonhat maga után.

5.5. Szerzői jogok

A Weboldal tartalma, ideértve különösen a Weboldalon megjelenő képek, fotók, illusztrációk, műszaki, grafikai, szoftveres és egyéb megoldások, szövegek, adatok, információk, illetve azok elrendezése szerzői jogvédelem alá tartoznak, felhasználására és minden egyes felhasználás engedélyezésére kizárólag a FETTI Kft. jogosult. A FETTI Kft-vel kötött szerződés, illetve előzetes írásbeli engedélye nélkül – a magáncélú felhasználás esetét kivéve - tilos a Weboldal tartalmának egészét vagy részeit felhasználni, reprodukálni, átruházni, terjeszteni, átdolgozni, vagy tárolni.

Jelen ÁSZF a FETTI Kft. kizárólagos szellemi tulajdonát képezi, így annak egészének vagy részeinek felhasználása a FETTI Kft-vel kötött szerződés, illetve előzetes írásbeli engedélye nélkül súlyos jogsértésnek minősül!

5.6. Az ÁSZF egyoldalú módosítása

A FETTI Kft. jogosult jelen Általános Szerződési Feltételeket bármikor, egyoldalúan módosítani. A FETTI Kft. a módosításokról a Vevőket a Weboldal felületén keresztül tájékoztatja. A módosítást követően a Webáruház használatának feltétele, hogy a Vevő a Weboldalon keresztül és az ott biztosított módon a módosítást kifejezetten elfogadja. A módosított rendelkezések a hatályba lépést követően leadott megrendelésekre alkalmazandók.

A FETTI Kft. kifejezetten fenntartja a jogot, hogy bármikor, bármilyen változtatást, javítást hajtson végre a Webáruházon, előzetes figyelmeztetés nélkül, és hogy a Webáruházat más domain név alá helyezze át.

5.7 Az ÁSZF hatályba lépése
Jelen ÁSZF hatályba lépésének időpontja: 2022. év 07.01. hó 01. napja.

FETTI Kft. 

 

ÁSZF LETÖLTÉSE